سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبا اسفندیاری درآباد – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مقصود خیام – استاددانشگاه تبریز
زینب بیداراناری – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی ژئومورفولوژی

چکیده:

هدف از این تحقیق پهنه بندی حرکات توده ای با استفاده از مدل ahp درمحیط GIS درمسیر ارتباطی مشگین شهر مونیل است دراین روش عوامل درنظر گرفته شده برای وقوع حرکات توده ای بصورت زوجی مقایسه شده و وزن عوامل محاسبه می شود درپایان با درنظر گرفتن وزن های بهدست آمده مدل پهنه بندی بدست آمد نتایج حاصل از پهنه بندی نشان داد که سه عامل زمین شناسی فاصله از جاده و شیب به ترتیب بیشترین تاثیر و دو عامل گسل و ارتفاع کمترین تاثیر را دروقوع حرکات توده ای دارند.