سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهاره فلاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه تبریز
احمد فاخری فرد – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
یعقوب دین پژوه – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
صابره دربندی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه بندی و شناخت مناطق همگن هیدرولوژیکی یکی از نیازهای اولیه در برنامه ریزی بهینه منابع آب است. به کمک ناحیه بندی می توان اطلاعات نقطه ای بارش را به سطح منطقه گسترش داد و مناطق و ایستگاههای بدون اطلاعات و یا با اطلاعات ناکافی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از آنجایی که بررسی بارش در مقیاس روزانه میتواند تغییرات مکانی اقلیم بارش را نسبت به مقیاس های زمانی دیگر مانند ماهانه و فصلی بهتر نمایش دهد، بنابراین، دراین تحقیق مقیاس روزانه برای مطالعه حاضر انتخاب شد. روشهای تحلیلی کاهش ابعاد داده ها مانندPCAکه به وسیله تعداد محدودی از مؤلفه های اصلی قابل توجیه هستند، میتوانند قسمت مهمی از کل واریانس داده ها را توصیف کنند، به همین دلیل این روش ها برای یافتن درک صحیحی از عوامل مؤثر بر تغییرات اقلیمی حائز اهمیت هستند. در این تحقیق روش تجزیه به مؤلفه های اصلی برای سری های زمانی بارش ۶۰ ایستگاه (از نوع باران سنجی اقلیم شناسی و سینوپتیک) شمالغرب کشور در یک دوره آماری ۳۵ ساله ۲۰۰۴-۱۹۷۰ به کار برده شده است