سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیر سعدالدین – استاد یار گروه آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
داود اخضری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی و خاکشناسی دانشگاه علوم ک
عاطفه کشاورزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی و خاکشناسی دانشگاه علوم ک

چکیده:

جهتپهنه بندی شدت فرسایش بادی در جنوب دشت ورامین از مدل تجربی IRIFR که مدلی تجربی جهت برآورد کمی و کیفی فرسایش بادی می باشد، استفاده شده است . این مدل دارای ۹ عامل مختلف جهت تعیین شدت فرسایش بادی می باشد . نقشه خطر فرسایش بادی در این مدل دارای ۵ کلاس است که برای هر یک از این کلاس ها خصوصیت ات خاصی تعریف شده است . پس از جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز از فاکتورهای مدل مورد نظر، ۹ نقشه مختلف تهیه شده است . نقشه های نه گانه عوامل مورد بررسی در محیط Arc GIS روی هم اندا زی شده و به این ترتیب نقشه شدت خطر فرسایش بادی در منطقه مورد مطالعه بدست آمده است . نقشه خطر به دست آمده دارای ۴ کلاس بوده و کلاس خطر خیلی شدید در منطقه دیده نشده است . نتایج نشان دهنده آنست که ۷۰ درصد منطقه در کلاس خطر متوسط قرار دارد .