سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد علی غلامی سفید کوهی – استادیار گروه مهندسی آب – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سازی
مهدی جعفری تلوکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
محسن زمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی
سونیا صادقی – دانشجوی کارشناسی مهندسی آب – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

با توجه به واقع شدن ایران در منطقه خشک ونیمه خشک ، آبهای زیرزمینی بعنوان یکی از منابع اصلی تامین اب آبیاری محسوب می شوند. اصولا این منابع عاری از ناخالصیهای فیزیکی و آلی بوده و عمده مشکل مربوط به وجود ناخالصی های شیمیایی می باشند. علیرغم وجود چنین مشکل آب زیززمینی مناسب ترین منبع نامین کننده اب آبیاری در سیستمهای آبیاری قطره ای است. انسداد قطره چکانها بعنوان مهمترین محدودیت استفاده از آب زیر زمینی است. به نظر می رسد در اختیار داشتن نقشه پهنه بندی معیارهای کیفی آب زیرزمینی به همراه تعیین مناطقدارای پتانسیل انسداد قطره چکانها از ضروریات اولیه جهت آگاهیمدیران بخش آب و خاک هر منطقه به منظور صدور مجوز طراحی و اجرا می باشد. هدف از این مقاله بررسی وضعیت کیفی آبهای زیرزمینی دشت ساری- نکا از جهت گرفتگی شیمیایی قطهره چکانها و پهنه بندی آن با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی GIS می باشد. در گام اول با استفاده از پارامترهای کیفی ، مناطق دارای پتانسیل یکسان شناساسس شد. سپس با بهره گیری از تکنیک دورن یابی ، نقشه پهنه بندی شاخص ها شامل EC و PH و شاخص های گرفتگی قطره چکان شامل LSI و SIو همچنین شاخص نسبت جذبی سدیم تصحیح شده SARadj تهیه شد. نتایج نشان می دهد که در اکثر نقاط دشت امکان گرفتگی قطره چکانها وجود دارد بطوریکه استفاده از روشهای اصلاح شیمیایی جهت رفع این مشکل در طرح ضروری است.