سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد واقفی – استادیار سازه های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خلیج فارس
محمد ابراهیم بهبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

در این تحقیق با استفاده ازروش های پیشنهادی مدل های شکست و بااستفاده از نتایج مربوط به سدهای خاکی شکسته شده در جهان که از مراجع معتبر و به کمک محققین در کشورهای مختلف بدست آمده است اندازه و پارامترهای هندسی شکست شامل عمق شکست، شیب شکست، عرض شکست و زمان شکست و هیدروگراف خروجی از نقطه نظر شکست شبیه سازی شده و با تلفیق مدل هیدرولیکی آنالیز سیستم رودخانه و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS پهنه بندی سیل ناشی از شکست سد صورت پذیرفته است.ابتدا توسط داده های خام در دسترس که اطلاعات جغرافیایی منطقه هستند شبکه نا منظم مثلثی TIN ارتفاعی منطقه در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS ساخته شد، که با استفاده از آن اطلاعات مربوط به پلان روخانه،توپوگرافی مخزن سد، جهت جریان،سطح مقاطع عرضی رودخانه وسایر اطلاعات ژئومتری توسط نرم افزار HEC-GeoRAS در محیط ArcMap تهیه و پس از اصلاحات مورد نیاز با عملیات میدانی، به همراه مشخصات سازه های رودخانه ای و ضریب مانینگ کانال و سواحل رودخانه در مدل هیدرولیکی HEC-RAS تعریف گردید. مدل در دو حالت با استفاده از داده های ورودی، مشخصات هیدرولیکی و هندسی رودخانه و سیلابدشت شرایط مرزی و اولیه جریان و هندسه مخزن در حالت غیردائم جهت تعیین هیدروگراف سیل شکست در ابتدای بازه و پس از آن در حالت دائم جهت پهنه بندی سیلاب ناشی از شکست اجرا گردید. پس از اجرای مدل، تحلیل حساسیت جهت اطمینان از دقت و صحت مدل با توجه به مقادیر ضریب مانینگ مصالح کف و سواحل رودخانه صورت پذیرفت.بدین ترتیب محدوده پهنه سیل،عمق جریان،سرعت جریان ناشی از شکست پس از شکست سد در محیط GIS تهیه گردید.