سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد میرناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد
رامین فضل اولی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی ساری

چکیده:

این پژوهش با هدف تلفیق مدل هیدرولیک رودخانه HEC-RAS و سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS ازطریق الحاقیه HEC-GeoRAS) جهت تعیین پهنه سیلاب رودخانه چالوس صورت گرفته است برای این منظور ابتدا با نرم افزار HYFA سیلاب با دوره های بازگشت ۲۵و۱۰۰ سال درمحدوده مطالعاتی براورد و سپس با استفادده ازنقشه هایی مقیاس ۱:۱۰۰۰۰ درطول بازه مطالعاتی و با ورود اطلاعات از سامانه GIS به HEC-RAS که با استفاده از الحاقیه HEC-GeoRAS) صورت گرفته و همچنین اعمال شرایط مرزی به مدل هیدرولیکی پهنه های سیلاب و پروفیل های سطح اب با دوره های بازگشت مذکور تعیین شد نتایج بدست آمده نشان ازهمخوانی رفتار رودخانه با داده های خروجی مدل دارد ازاین تحقیق می توان درسیستم هشدار سیل در محدوده های شهری و روستایی استفاده نمود.