سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پیام ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد
کریم سلیمانی – استاد مرکز GIS
کاکا شاهدی – استاددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

سیل از جمله پدیده های ویرانگریست که همه ساله آسیب های جانی و مالی بسیاری را به دنبال دار د. سیلاب دشت ها و مناطق مجاور رودخانه ها، به دلیل شرایط خاص خود مناطق مناسها ی را برا ی انجام فعالیت ها یاقتصادی و اجتماعی عراهم می آورند. از آن جا که استان مازندران به ویژه شهرستان نکا در مجاور رودخانه قرار دارد نیازمند تعیین حریم بستر رودخانه و پهنه سیلاب مه ی باشهد . در ای ن پژوهش مسیر ۲ کیلومتر ی ازرودخانه نکارود در قسمت بالادست شهرستان نکا انتخاب گردید و سپس توسط نقشه ها ی پلان رودخانه با مقیاس ۱:۱۱۱۱ و ایجادTINمنطقه و الحاقیه ی ۱۰HEC – GeoRASدر محیط ۱۰GIS و نرم اعزار HEC –RAS 4.1اقدام به پهنه بندی سیلاب با تعیین ضریب زبر ی بستر و پهنه سه یلابی به ر وش کاون با دوره بازگشت های ۲ ،۵۱ ،۲۵ ،۱۱ ،۵۱۱۱ و ۲۱۱ سال توسط نرم اعزارSMADA گردید.