سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن باقری – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
مهدی خیبری فردوس – دانشجویان کارشناسی ارشد
علی خیبری فردوس –

چکیده:

دراین بررسی ضمن معرفی کاربرد و توانایی های تلفیق مدل HEC-RAS نرمافزار gis و الحاقیه آن Hec-GeoRAS بهپنه بندی سیلاب با دوره بازگشت های مختلف رودخانه کشف رود پرداخته شدبه دلیل عبور رودخانه از مجاورت روستاهای زیرکن و دهرود بصورت مستقیم و روستاهای گزی و کاظم آباد بصورت غیرمستقیم و خطرتهدید سازه ها و تاسیسات موجود درمسیر رودخانه مانند پلها راه های مجاور رودخانه خطوط انتقال آب و برق و مخصوصا مناطق مسکونی این روستاها بررسی پهنه سیلاب برای دوره بازگشت های مختلف دراین منطقه از اهمیت مضاعفی برخوردار است دراین تحقیق به منظور براورد مقادیر سیلاب با دوره بازگشت های مختلف درمحدوده مطالعاتی از امار و اطلاعات مربوط به ایستگاه هیدرومتری اولنگ اسدی برروی رودخانه کشف رود درپایین دست منطقه مورد مطالعه استفاده شده است و پس ازتهیه نقشه های توپوگرافی و کاداستر منطقه و درنظر گرفتن مقاطع عرضی و تعیین ضریب مانینگ به روش کاون با انجام یک سری مراحل و استفاده ازنرم افزار HEC-RAS نقشه های سطح و سرعت سیل دردوره بازگشت های مختلف تهیه شد.