سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا مختاری – دانش آموخته کارشناسی ارشد محیط زیست
علیرضا سفیانیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان
روح الله افراز – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست

چکیده:

سیمای سرزمین شهری موازییک ناهمگنی از لکه های فیزیکی و زیستی می باشد سیماهای شهری به شدت درحال تغییردرطول زمان می باشند مطالعه سیمای سرزمین شهری و نقشه سازی آن میتواند درمدیریت جامع شهر کمک کند درسالهای اخیر نیز متریکهای زیادی برای کمی کردن الگوی سیمای سرزمین توسعه یافته است هدف ازاین مطالعه پهنه بندی سیمای شهر اصفهان با استفاده از شش ضلعی میب اشد بدین منظور نقشه کاربری اراضی سال ۸۶ درشش طبقه انسان ساخت کشاورزی فضای سبز بایر جاده و رودخانه تهیه شد برای تهیه نقشه ی متریک های سیمای سرزمین شهر کل پهنه به صورت شبکه ی شش ضلعی ۵۰۰ هکتاری درآمد بعد از شبکه بندی منطقه بصورت شش ضلعی با استفاده زنرم افزار فرگسنتس متریک های درصد کلاس تنوع شنون و فرکتال محاسبه شدند. سپس نقشه سازی صورت گرفت . نقشه های حاصل نشان داد پهنه بندی به روش شش ضلعی می تواد روش مناسب برای نقشه سازی متریکهای سیمای سرزمین باشد.