سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصابر تهرانی – استادیار دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
لیلی آخوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد تجزیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عطیه نظری – کارشناس ارشد هیدرولوژی دانشگاه شهید بهشتی
محمد نخعی –

چکیده:

رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی، شرب و صنعت مطرح می باشند. از این رو پایش کیفیت این منابع یکی از وظایف مهم در حیطه مدیریت محیط زیست محسوب می گردد. با توجه به اهمیت رودخانه قمرود جهت مصارف مختلف و همچنین تخلیه پسابهای کشاورزی به آن، ارزیابی کیفی آب این رودخانه ضروری به نظر می رسد. از طرفی پهنه بندی آلودگی و ارائه تصویر صحیح از وضعیت کیفی آب های سطحی توسط سامانه اطلاعات جغرافیایی باعث می گردد تا هرگونه تصمیم گیری مدیریتی با آگاهی بیشتری اتخاذ گردد. در این مطالعه غلظت کارباماتها در ۵ ایستگاه در طول رودخانه قمرود با استفاده از روش RTIL-LPME-HPLC-UVتعیین و روش اندازه گیری کالیبره شد. سپس داده های حاصل از مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت میزان غلطت این سموم درطول رودخانه قمرود با استفاده از نرم افزار Arc GIS پهنه بندی گردید. مطابق با تحقیقات حاضر غلظت کارباماتها در پنج ایستگاه مورد مطالعه پایین تر از میزان مجاز این آلاینده ها در آب می باشد