سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلی آخوندی – کارشناس کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای قم
عطیه نظری – کارشناس منابع آب
جعفر احمدی – کارشناس منابع آب
محمد نخعی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اساسی تامین آب برای مصارف گوناگون از جمله کشاورزی شرب و صنعت مطرح می باشد از این رو پایش کیفیت این منابع یکی از وظایف مهم در حیطه مدیریت محیطی زیست محسوب می گردد با توجه به اهمیت رودخانه قمرود جهت مصارف مختلف و همچنین تخلیه الاینده های متعددی به آن ارزیابی کیفی آب این رودخانه ضروری به نظر می رسد از طرفی پهنه بندی الودگی و ارائه تصویر صحیح از وضعیت کیفی آبهای سطحی توسط سامانه اطلاعات جغرافیایی باعث می گردد تا هر گونه تصمیم گیری مدیریتی با اگاهی بیشتر ی اتخاذ گردد دراین مطالعه شاخص کیفیت آب در ۵ ایستگاه درطول رودخانه قمرود بررسی گردید. داده های حاصل از مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و د رنهایت شاخص کیفی آب در طول رودخانه قمرود با استفاده از نرم افزار Arc GIS پهنه بندی گردید درسه ایستگاه اول NSFWQI برابر ۵۸ ، ۵۱/۹ ، ۵۲/۷ می باشد که وضعیت متوسطی را از لحاظ مصارف شرب نشان میدهد و در دو ایستگاه بعدی برابر ۴۶/۳ و ۴۵/۳ بوده که نشانگر بروز وضعیت کیفی اندکی نامطلوب می باشد.