سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

طلعت یساری – دانشگاه زابل
محمدرضا شهسواری –

چکیده:

استفاده ازدرجه روز رشد برای بیان طول مراحل نمود گیاهان نسبت به تقویم زمانی ترجیح داده می شودبراین اساس تعیین این درجه روز رشدها و پهنه بندی مناطق براساس آنها درانجام عملیات زراعی به موقع و صحیح و همچنین استفاده بهتر اززمینهای کشاورزی دارای اهمیت ویژه ای است برای تعیین درجه روز رشدهای موردنیاز مراحل مختلف نمو ارقام گلرنگ بهاره ازآزمایشات تاریخ کاشت این ارقام که طی دوسال درایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوترآباد اصفهان انجام شداستفاده گردید پهنه بندی استان به کمک درجه روز رشدهای محاسبه شده و با استفاده ازداده های دمایی ۵۱ ایستگاه سینوتپیک و کلیماتولوژی استان اصفهان و استانهای همجوار انجام شد درسامانه اطلاعات جغرافیایی میان یابی درجه روز رشد ها انجام گردید نقشه های مربوط براساس اولین تاریخ کاشت مناسب گلرنگ درمناطق مختلف استان و با توجه به درجه روز رشدهای لازم برای هرمرحله سبز شدن با استفاده از جی . ای . اس ترسیم گردیدند. براساس نتایج بدست آ مده میانگین درجه روز رشدهای مرحله کاشت تا سبز شدن ۱۵۲ درجه روز رشد محاسبه شد.