سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی شیری –
ابراهیم زند بابا رئیسی –
سعید محمدی –
رسول رنجبر کرمی –

چکیده:

دشت فامنین-کبودرآهنگ بخشی از حوضه قره چای واقع در شمال استان همدان است که طی سالهای اخیر در اثر بهم ریختن سیستم هیدرولوژیکی و وجود سایر شرایط لازم برای وقوع فروچالهها تعداد زیادی فروچاله (بیش از ۳۶ مورد) در آن به وقوع پیوسته است. هر ساله بر تعداد آنها افزوده میشود. مطالعه فروچاله- ها و احتمال وقوع این پدیده میتواند در برنامه ریزیها و پیش بینی و جلوگیری از وقوع خسارات و حتی تلفات انسانی موثر باشد. پهنه بندی خطر وقوع فروچالهها یکی از روشهایی است که به کمک آن میتوان مناطق با احتمال بیشتر خطر وقوع این پدیده مشخص کرد. تحقیق حاضر با هدف انتخاب و شناسایی مهمترین و موثرترین عامل در وقوع فروچاله در دشت فامنین در استان همدان به انجام رسیده است. با توجه به مطالعات انجام شده دربارهی عوامل موثر در وقوع فروچاله، نتایج حاصل از طریق نقشههای هم افت سطح آب زیرزمینی، هم ضخامت رسوبات منطقه، شیب، جهت شیب، سنگ شناسی، نوع کاربری اراضی، فاصله از رودخانه، آبراهه و و با مقایسهی زوجی عوامل « تحلیل سلسله مراتبی » قنوات به دست آمده اند. وزن هریک از عوامل نیز از روش مذکور محاسبه شد. پس از تهیه نقشه پهنه بندی خطر فروچاله و با توجه به وزن نهایی هر عامل، به این نتیجه میرسیم که عامل افت سطح آب زیرزمینی در دشت فامنین مهمترین عامل موثر در وقوع فروچاله است و سنگ شناسی به عنوان دومین عامل موثر بر احتمال وقوع فروچاله منطقه مورد نظر، اثر گذار است.