سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محبوبه رفیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی زیست محیطی دانشگاه صنعتی شاهرود
مجتبی رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب دانشگاه تبریز
ناصر حافظی مقدس – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود
غلامحسین کرمی – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

در میان فرآیندهای مختلف تخریب زمین، فرسایش خاک از جمله تهدیدهای جدی برای حفاظت منابع خاک و آب ایران است. فرسایش، نتیجه تأثیر متقابل مجموعهای از عوامل طبیعی و انسانی است که بر حسب شرایط خاص منطقهای، یک یا چند فاکتور، به عنوان عوامل تعیین کننده عمل مینمایند. در این مقاله ازسیستم اطلاعات جغرافیایی GISنقشه شیب، پوشش گیاهی، سنگشناسی و خاکشناسی، تراکم آبراهه، همچنین به هم ریختگی مصنوعی و روش تحلیل سلسله مراتبی AHP برای پهنه بندی پتانسیل فرسایش در شمالغرب سرخس استفاده شد. برای این کار نقشهها و دادههای مورد نیاز به محیط سیستم GIS واردشده هر نقشه بر اساس شدت تأثیر آن به ۴ رده تقسیم و سپس با بکارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) عوامل مورد بررسی به صورت زوجی مقایسه و وزن هر یک از عوامل محاسبه شد. در نهایت اقدام به تهیه نقشه پهنه بندی استعداد و شدت فرسایشپذیری منطقه گردید.