سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدمهدی فتاحی – کارشناس ارشد پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم و مدرس
صمد شادفر – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
حمیدرضا جاویدکیا – کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم

چکیده:

پیش بینی مکانی رخداد فرسایش خندقی از طریق به کارگیری مدل هایی که منجر به کارگیریمدلهایی که منجر به تهیه نقشه خطر فرسایش خندقی در قالب پینه بندی خفر فرسایش خندقی می شود، مناسب ترین راهکار برای برنامه ریزی برای مدیریت اراضیدر حوزه های آبخیز جیت پیشگیری از رخداد این نوع فرسایش است. در این تحقیق، منطقه شریف اباد – البرز با مساحتی بالغ بر ۸۹۴۴۷/۲۲هکتار که در استان قم واقع شده است، با هدف پینه بندی خفر فرسایش خندقی به روش فازی گاما، مورد مفالعه قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا نقشه مناطق تحت تأثیر فرسایش خندقی و واحهدهای کهاری منفقه مورد مفالعه، تییه گردید و سپس واحد های کاری تعیین گردید. پس از تعیین داده های مربوط به عوامل ۶ گانه )سنگ شناسی، درصد شیب زمین، نوع خاک، متوسط بارندگی سالانه نوع استفاده از زمین و درصد حفاظ روی خاک(، اقدام به پینه بندی خفر فرسایش خندقی با استفاده از مدل های گامهای فازی در محیط GIS گردید.