سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

فاطمه مدنی – دانشجوی دکترای هیدرولوژی کارشناس GIS-RS شرکتآب منطقه ای اردبیل
احد قیصرانزابی – دانشجوی دکترای هیدرولوژی مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده:

به منظور برنامه ریزی جهت بهره برداری بهینه و کنترل پدیده های طبیعی مطالعات و تحقیقات فراوانی در مورد سیل که از مهمترین مسائل دنیا و کشور ما محسوب می گردد مورد نیاز است با توجه به خسارات وارده ناشی از طغیان رودخانه ها درچند ساله اخیر در اکثر مناطق کشور تدوین برنامه ای جامع دراین زمینه ضروری به نظر می رسد از طرف دیگر برنامه ریزی و اعمال روشهای کنترل سیل بدون در نظر اطلاع از رفتا راین پدیده در شرایط مختلف مقدور نخواهد بود با توجه به اینکه دامنه خسارت سیل در شرایط مختلف متاثر از میزان اورد و خصوصیات هندسی بستر جریان و اراضی مجاور می باشد لذا به منظور پیش بینی دامنه خسارات ناشی از سیل در شرایط مختلف و توجیه اقتصادی و اجتماعی برنامه های کنترل و مهار سیل پهنه بندی خطی سیل ضروری به نظر می رسد. طوریکه پهنه بندی خطر سیل بدون اطلاع از بزرگی سیل و رفتار جریان سیلابی در مسر و دشت سیلابی ممکن نیست.