سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

سعید مدلل دوست – مدرس دانشگاه روزبهان ساری
ام البنین اولاد زاده – مدیرطراحی فنی و مطالعات کاربردی شرکت عمران و مسکن سازان استان مازندرا

چکیده:

دراین مقاله مدل سازی سامانه اطلاعات جغرافیایی در تلفیق با مدل سازی ۳ بعدی جهت ارزیابی خطر سنگ ریزش مورد استفاده قرارگرفت. مدل ۳ بعدی سنگ ریزش فرآیندهای پویا و دینامیک را براساس یک سطح سلولی بررسی می نماید. این مدل از داده های ورودی به شکل پارامترهای توزیعی رستری و عوارض پلی گونی که در محیط GIS ایجاد شده اند استفاده می کند. نتایج حاصل از شبیه سازی فرآیند سنگ ریزش، مسیر۳ بعدی سنگ ریزش و سرعت عوارض آن، یا به صورت نقطه ای یا خطی درshp فایل های سه بعدی ذخیره شد. مدل سازی توزیعی رستری بر پایه مسیرهای۳ بعدی سنگ ریزش و تکنیک زمین آمارمکانی، بیانگر توزیع فراوانی مکانی، ارتفاع پرش و یا ارتفاع جهش، و انرژی جنبشی سنگ های در حال ریزش می باشد که بر این اساس توزیع خطر سنگ ریزش و مسیر حرکت سنگ با احتساب این قبیل ویژگی های سنگ ریزشی برای منطقه مورد مطالعه به دست آمد.