سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمحمود فاطمی عقدا – دانشیار، گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربیت معلم تهران
محمدرضا مهدویفر – استادیار، پژوهشکده ژئوتکنیک، پژوهشگاه بی نالمللی زلزله شناسی و مهن
وحید باقری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم، دانشگاه تربی

چکیده:

در این مقاله یکی از روش های جدید پهنه بندی خطر زمین لغز شهای ناشی از زلزله برای پیش بینی این نوع از زمین لغز شها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور محدوده تحت تاثیر زلزله سرعین (سال ۱۳۷۵ ) جهت منطقه الگو انتخاب شده است. در این روش که روش محاسبه با واژ هها Computing with wordsنامیده م یشود، سیست مهای منطق فازی بکار گرفته شده است Miles & Keefer,2009 ). محاسبه با واژ هها (Zadeh1996 ) روشی برای پیشرفت مدل سازی خطر زمین لغز شهای ناشی از زلزله در مقیاس منطقه ای فراهم م یکند، که در واقع روشی حد فاصل برای تبدیل و استفاده اززبان گفتاری انسان به جای اعداد در محاسبات و استدلال است. ابتدا اطلاعات لازم شامل فاصله به هم ریختگی، رده زمین، رطوبت، شدت لرزه ای، زاویه شیب، ارتفاع دامنه، عمق خاک، ناهمواری زمین و پوشش گیاهی با استفاده از عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای LANDSAT سنجش ازدور،(RS) نقشه های موجود و بازدیدهای محلی از منطقه مورد مطالعه جمع آوری شده است. این داد هها با استفاده از نرم افز ارArcGIS رقومی و وزن دهی شد هاند و سپس با استفاده از نرم افزار Miles & ) CAMELKeefer,2007,2009 میزان خطر و تراکم زمین لغزش های ناشی از زلزله محاسبه گردیده است. در نهایت مقایسه زمین لغز شهای پیش بینی شده با استفاده از روش مذکور و زمین لغزش های رخ داده ناشی از زلزله سرعین انجام گرفته است.