سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

رحمان شریفی – دانشجوی دکتری زمین شناسی ساختمانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتح
علی ارومیه ای – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس تهران
منوچهر قریشی – عضوهیئت علمی پژوهشکده علوم زمین ،سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی

چکیده:

دراین تحقیق بابررسی نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی همراه با عملیات صحرایی، نقشه های Dem منطقه در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS تهیه گردیده وبراساس آن لایه های زمین شناسی، شیب و جهت آن نیز تهیه شده است . براساس لایه های مذکور وکدگذاری آن ها نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش در پنج پهنه: حساسیت خیلی کم A حساسیت کم B حساسیت متوسط C حساسیت زیاد Dحساسیت خیلی زیاد E تهیه شده که مساحت هریک از پهنه هابه ترتیب ٢۶۶٩٢ ، ٢٢٨١١ ،٢٨٨۴٨ ،٢١٧٧٩ ، ٢۴٨٧٠ هکتار است. مقایسه و انطباق نقشه پهنه بندی خطرزمین لغزش با نقشه پهنه بندی تکتونیک فعال حاصل از شاخص SL که از طریق الگوی شاخص SL درحوضه ها تهیه شده، نشان داده که حدود ٣۶٨٢۴ هکتار از پهنه D و E خطر زمین لغزش با پهنه A و B حاصل ازشاخص SL تکتونیک فعال همپوشانی دارد که نشان دهنده وابستگی پدیده زمین لغزش به پهنه های تکتونیک فعال درمنطقه است.