سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

احمد اندام – دانشگاه سیستان و بلوچستان
حمیدرضا سلوکی – دانشگاه سیستان و بلوچستان
جواد بخشیپور – دانشگاه سیستان و بلوچستان
مصطفی جمیل – شرکت سهامی آب منطقهای هرمزگان

چکیده:

پهنه بندی خطر زمین لغزش، با هدف شناسایی و تعیین موقعیت احتمالی زمینلغزش در منطقه لامرد واقع در جنوب استان فارس و درمجاورت استان هرمزگان صورت گرفته است. بدین منظور، هفت لایه اطلاعاتی، شامل تراکم شکستگیها، شیب، پوشش گیاهی، تراکم آبراههها، لیتولوژی، کاربری اراضی و بارش با استفاده از روش دورسنجی (RS)، نقشه های زمینشناسی، نقشههای توپوگرافی، و اطلاعات صحرایی، به صورت نقشه های معیار طبقه بندی شده، در محیط Arc Map تهیه گردید. بعد از تهیه نقشههای معیار، این نقشهها با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بر اساس میزان اهمیت نسبی آنها، وزندهی شدند. جهت تلفیق لایه های مورد نظر و پهنه بندی پتانسیلی مناطق زمین لغزش، با استفاده از مدل همپوشانی شاخص نقشه های معیار با یکدیگر تلفیق شدند. از آن جایی که در منطقه لامرد تا کنون پهنه بندی خطر زمینلغزش صورت نگرفته است، جهت صحت سنجی مطالعات صورت گرفته از روش مشاهدات صحرایی کمک گرفته شده است.