سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم ایلانلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
منیژه قهرودی تالی – دانشیار دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

تهیه نقشه های حساسیت به زمین لغزش گام بزرگی درمدیریت خطر است امروزه تهیه نقشه هایی با استفاده از تکنیکهای کیفی و کمی در GIS صورت می گیرد منطقه مورد مطالعه دراینتحقیق حوضه ابخیز ولایت رود است که در دامنه های جنوبی البرز واقع شده است به این منظور ابتدا مهمترین عوامل موثر در وقوع زمین لغزشهای رخ داده در حوضه با توجه به نتایج حاصل از مطالعات و پژوهشهای پیشین انجام شده درباره عوامل موثر در رخداد زمین لغزش از طریق تهیه نقشه های آن ها بررسی و تعیین خصوصیات مربوط به هریک از آنها شناسایی شدندو سپس نقشه پراکنش زمین لغزش با استفاده از تفسیر عکسهای هوایی به مقیاسهای ۱:۵۰۰۰۰ مربوط به سالهای ۱۳۳۶ و ۱۳۸۲ منطقه تحقیق تصاویر ماهواره ای و انجام عملیات میدانی با استفاده از GPS تهیه و رقومی گردید.