سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فرزانه مومن زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
صدیقه مومن زاده – دانشجویکارشناسی ارشد بیوتکنولوژی پزشکی

چکیده:

بیابان یکی از مهمترین بوم سازگان ایران است و به ل حاظ وسعت زیاد و همچنین اثرگذاری برسایر بوم سازگان جنگل مرتع تالاب و کشاورزی نمی توان این عرصه های وسیع را دربرنامه ریزی ها و کلان نگری های مدیریت کشور نادیده گرفت دراین مطالعه منطقه حوضه دریاچه نمک با داشتن شرایط خاص اقلیمی ازنظر بروز پدیده خشکسالی مورد بررسی قرارگرفته اهست هدف از این مطالعه برآوردتغییرات زمانی و مکانی خشکسالی درحوضه دریاچه نمک می باشد این پژوهش براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی تحلیلی می باشد روش و ابزار جمع آوری و تحلیل داده ها عبارتنداز به منظور بررسی تعیین فراوانی شدت و مدت وقوع خشکسالی برمنطقه از روش SPI و به منظور پهنه بندی گستره های تحت تاثیر خشکسالی از روش میان یابی معکوس فاصله IDW استفاده شده است نتایج این ارزیابی ها نشان دهنده تاثیر حساسیت زیاد خشکسالی های اقلیمی درحوضه دریاچه نمک و سایرحوضه های نواحی خشک می باشد.