سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید منتظری – دکتری اقلیم شناسی
زهرا روحی – دانشجویان کارشناسی ارشد اقلیم شناسی دربرنامه ریزی محیطی
آرزو نامداری –

چکیده:

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی پهنه بندی خشکسالی درحوضه زهره با استفاده ازنمایه استانداردبارش spi می باشد خشکسالی همواره بعنوان یکی از پدیده های اقلیمی زیانبار مطرح است و باتوجه به اینکه وقوع خشکسالی درسالهای اخیر به ویژه درمناطق مرکزی و جنوبی کشور همراه به خسارت فراوانی به محصولات کشاورزی منابع طبیعی و دامداری بوده است لازم است که تووجه بیشتری به این مساله شود و علل و عوامل موثر دربروز خشکسالی شناسایی شود و اقدامات لازم درجهت پیشگیری از این رخداد طبیعی صورت گیرد حوضه زهره به دلیل موقعیت جغرافیایی با حوادث طبیعی مختلف ازجمله خشکسالی مواجه است لذا بررسی ویژگیهای خشکسالی دراین حوضه ضروری می نماید بدین منظور دوره آماری ۲۵ ساله از ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۵ قرار داده شده تا ایستگاه های شیراز یاسوج دوگندبان نورآباد ممسنی بندردیلم بوشهر بهبهان آبادان و هندیجان همه داده های لازم را داشته باشند دراین پژوهش شاخص بارش استاندارد sPI با درنظر گرفتن مزایایی که درتحلیل منطقه ای و ایجاد ارتباط زمانی بین رخدادهای خشکسالی درنواحی مختلف یک پهنه دارد انتخاب و با بکارگیری نرم افزارهای سامانههای اطلاعات جغرافیایی didger، surfer و… خصوصیات آماری بارش سالانه با استفاده ازروش میانیابی و مدل کریجینگ نقشه خشکسالی ها پهنه بندی ودرنهایت تجزیه و تحلیل شده است.