سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید منتظری – دانشجوی کارشناسی ارشد اقلیم شناسی
مرتضی خداقلی – استادیار دانشگاه آزاد نجف آباد
کیوان نامجو – مدیرامورپایگاه خشکسالی استان اصفهان

چکیده:

خشکسالی عارضه ای استکه از کاهش غیرمنتظره بارش درمدتی معین درمنطقها ی که لزوما خشک نیست بوجود می آید خشکسالی یکی از بلایای طبیعی می باشد که خسارات زیادی به زندگی انسان و اکوسیستم های طبیعی وارد می آورد این پدیده درکشور ایران بهعلت شرایط آب و هوایی خاص با دوره بازگشت کمترو احتمال وقوع بالاتری رخ میدهد یکی از مناطقی که درسالهای اخیر به شدت تحت تاثیر پدیده خشکسالی قرارگرفته استان کهگیلویه و بویراحمد بوده که گاه خسارت های جبران ناپذیری به این منطقه وارد شده است یکی ازمعتبرترین شاخصهای تحلیل خشکسالی شاخص بارش استاندارد SPI می باشد درابتدا داده های آماری را از سازمان هواشناسی سینوپتیک کلیماتولوژی استخراج نموده و با توجه به سری های زمانی ۳و۶و۹و۱۲ و۲۴ ماهه شاخص را بدست آوردیم و با استفاده از ضریب همبستگی بین ایستگاه ها به بازسازی آمارهای موجود پرداختیم که سالهای مشترک بین ایستگاه های بیرون وداخل استان ۱۸ ساله می باشد که نقشه های هرسال به تفکیک براساس پیکسل درهر سال ترسیم شده است