سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زهرا رحیم زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه بیرجند
حسین محمدزاده حاجی خانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید کاردان مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه بیرجند
عبدالرحیم هوشمند – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

خشکسالی پدیده ای جهانی است که می تواند در هر جایی رخ دهد و خسارت های قابل توجهی به انسان و بوم سازه های طبیعی وارد آورد . این پدیده حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است گرچه بسیاری به اشتباه آن را واقعه تصادفی و نادر می پندارند . برای پایش خشکسالی از سوی محققین در سراسر دنیا روشهای مختلفی مانند PDSI ،CZI ،SPI ،DI و. … پیشنهاد شده است . در این پژوهش با استفاده از دو نمایهSPI و CZI به منظور پهنه بندی خشکسالی استان خراسان جنوبی استفاده شده است . برای این منظور کلیه داده های بارندگی ایستگاههای هواشناسی (سینوپتیک ) و وزارت نیرو (تبخیرسنجی) که دارای آمار مناسب و کامل بودند، انتخاب گردیدند . پس از برآورد کمی شاخص مورد نظر با استفاده از علم زمین آمارGeo-statisticو بهره گیری از نرم افزارArc Gis9.2 نقشه های پهنه بندی خشکسالی در استان مورد مطالعه ترسیم گردید