سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن محمدی – کارشناس ارشد رشته مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا مرادی – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پایش خشکسالی یکی از عاملهای مهم و کلیدی درمدیریت ریسک خشکسالی است پایش خشکسالی شرایطی را ایجاد می کند که با مدیریت صحیح و بهینه منابع آب سطحی و زیرزمینی بتوان مدیریت خطرکه سیستم پیش آگاهی است را جایگزین مدیریت بحران نمود هدف این تحقیق ارزیابی و پهنه بندی ریسک خشکسالی آبهای زیرزمینی در سالهای مختلف در حوزه کویر میقان می باشد در تحقیق حاضر با استفاده از شاخصهای خشکسالی آبهای زیرزمینی یا شاخص سطح آب استاندارد شده SWI وضعیت خشکسالی آبهای زیرزمینی هیدرولوژیکی دشت اراک با داده های سطح ایستابی ۲۰ عدد از چاه های پیزومتری دشت اراک برای سالهای ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۶ بررسی شده است برای تجزیه و تحلیل مکانی و زمانی خشکسالی نقشه های پهنه بندی خشکسالی های بوقوع پیوسته درمقیاس های زمانی ۱۲ ، ۲۴ و ۴۸ ماهه در دوره بازگشت های ۲۵ و ۵۰ ساله با استفاده از داده های شاخص SWI در محیط GIS تهیه شده است.