سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه قربانی اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه تبریز
یعقوب دین پژوه – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
احمد فاخری فرد – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز
صابره دربندی – استادیار گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

چکیده:

پدیده خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که قابل پیشگیری نبوده ولی می توان تدابیری برای کاهش اثرات مخرب آن اندیشید هدف این مقاله پهنه بندی مناطق هم مشخصه خشکی با روش تجزیه به عاملها است برای این منظور با استفاده از شاخص استانداردبارش سه ماهه ابتدا مقادیر SPI برای ۳۰ ایستگاه واقع در حوضه دریاچه ارومیه در دوره اماری ۲۰۰۹-۱۹۷۲ محاسبه شد سپس ماتریس SPI سه ماهه در نظر گرفته شد که در آن سطر ها به عنوان SPI سه ماهه و ستونها به عنوان ایستگاهها در نظر گرفته شدند. مقادیر ویژه این ماتریس محاسبه شدند و براساس معیار دارا بودن مقدار ویژه بزرگتر از یک عاملهای مهم انتخاب شدند. پس از انتخاب تعداد عاملهای مهم محور عاملها با روش Varimax Normalized چرخش داده شدند انگاه ضرایب عامل ها یا Eigen Vectorsماتریس مذکور بدست امد و با توجه به دو معیار دارا بودن ضرایب عاملهای ۰/۵ و ۰/۷ ایستگاههای با مشخصه های خشکی یکسان تشخیص داده شدند.