سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

سید علی حسینی – استادیار دانشگاه پیام نور_گروه علمی جغرافیا_برنامه ریزی شهری
رضا ویسی – کارشناس ارشد جغرافیا _برنامه ریزی شهری_دانشگاه پیام نور استان گیلان_ر
مریم محمدی – کارشناس جغرافیای شهری،دانشگاه پیام نور استان گیلان رشت

چکیده:

پدیده های طبیعی و انسانی درمکان گزینی گسترش فیزیکی شهرها تاثیر بسزایی دارند هدف اصلی پژوهش حاضر شناخت تنگناهای طبیعی و انسانی توسعه فیزیکی شهر رشت و تحلیل گسترش فضایی آن با مدل آنتروپی شانون و ارائه راهکارهای منطقی جهت توسعه آتی شهر است برا ینیل به این اهداف ابتدا با استفاده از مدل انتروپی شانون اقدام به تحلیل مدل گسترش فضایی شهر شد و نتیجه آنکه شهررشت شدیدا تحت تاثیر گسترش فیزیکی پراکنده اسپرال است سپس برای شناخت تنگناهای توسعه فیزیکی شهر از نقشه های توپوگرافی کاربری اراضی نقشه موانع موجود دراطراف شهر منابع کتابخانه ای و تحقیقات میدانی بهره گرفته شد ابتدا محدوده منطقه پوشش که سطحی با شعاع ۴ کییلومتر اطراف محدوده خدماتی شهر بود روی نقشه توپوگرافی تعیین شد سپس از طریق نرم افزار ArcGIS9.3 اقدام به رقومی سازی عوارض و محدودیت های توسعه فضایی شد و درنهایت نقشه پهنه بندی محدودیت های توسعه فیزیکی شهررشت با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیایی gis بدست آمد.