سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طیبه احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک
عزیز رحیمی چاکدل – عضوهیئت علمی دانشگاه گلستان
آرش برجسته – دکتری زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک

چکیده:

ارزیابی کمی اشکال و عوارض سطح زمین و محاسبه شاخصهای ریخت سنجی رودخانه ها کانال رودها و پیشانی کوهستانها ازبهترینروشهای بررسی زمین ساخت فعال می باشد نتایج حاصل ازاین بررسی ها برای پیش بینی بلندمدت زلزله و ارزیابی خطرات زمین لرزه و احتمال خطر دریک منطقه روشی مفید و کارامد است محدوده مورد مالعه درزون فروبار دزفول درکمربندساده زاگرس چین خورده قرارگرفته است دراین تحقیق بهمنظور تعیین فعالیت های زمین ساختی با توجه به زمین ساخت کلی زاگرس ساده چین خورده و فروبار دزفول سه شاخص پیچ و خم پیشانی کوهستان smf نسبت پهنای کف دره به ارتفاع آن vf و انتگرال ارتفاع سنجی HI درمنطقه لالی گتوند درشمال شرق خوزستان مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است پس از محاسبه شاخصهای مذکور و تلفیق لایه های اطلاعاتی آنها نقشه پهنه بندی فعالیت تکتونیکی بصورت کمی در۴ رده خیلی فعال فعال نسبتا فعال و غیرفعال تفکیک گردید نقشه پهنه بندی نشان میدهد که بیشترین میزان فعالیت زمین ساختی درشمال و شمال شرق و مرکز و کمترین فعالیت درجنوب است