سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی چمن نژادیان – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالامیر معزی – استادیاران خاک شناسی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه شهید چمران اهواز
غلامعباس صیاد – استادیار شیمی دارو، دانشکده داروسازی، دانشگاه جندی شاپور اهواز
علیرضا جهانگیری –

چکیده:

افزایش فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی باعث آلودگی و تجمع فلزات سنگین در خاک شده که نهایتاً منجر به جذب فلزات توسط گیاهان و آلودگی زنجیره غذایی خواهد شد. با توجه به اهمیت استان خوزستان از نظر فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی کشور ایران و همچنین بخش بالایی برنج در زنجیره غذایی مردم این کشور، این تحقیق با هدف ارزیابی تغییرات مکانی کادمیم خاک شالی سال‌های استان خوزستان انجام گرفت. در این تحقیق از ۷۰ شالی زار از نقاط مختلف و استان خوزستان نمونه‌برداری شد. موقعیت نمونه‌برداری با استفاده از GPS تأمین در صد کردید. مقدار کادمیم خاک از طریق استخراج به وسیله DTPA توسط دستگاه جذب اتمیک گرافیتی تعیین گردید. میانگین کادمیم خاک قابل جذب به ۴۲/۸۱ میکرو گرم پنج کیلوگرم می‌باشد. با استفاده از غلظت کادمیم، به روش کریجینگ نقطه ای و با استفاده از نرم‌افزار GS+ نقش آلودگی خاک به عناصر مورد مطالعه تهیه گردید. بررسی‌های آماری در جهت تحکیم هم‌بستگی احتمالی بین برخی خصوصیات خاک با پراکنش کادمیم بشار لی‌زار ها توسط نرم‌افزار آماری SPSS صورت گرفت .