سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا بلوک آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
علیرضا مساح بوانی – استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
محمود مشعل – استادیار پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مریم سادات میرصانع – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده:

ترسیم پهنه بندی تغییرات نیاز آبی گیاهان زراعی در دوران آتی و داشتن شمای کلی از آن در برنامه ریزی های مدیریت منابع آب بسیار ضروری است و با استفاده ازآن قادر به تعیین مناطق بحرانی و رتبه بندی آنها، خواهیم بود. در این تحقیق برای بررسی تاثیر پدیده تغییر اقلیم بر نیاز آبی گیاهان زراعی دشت هشتگرد از خروجی های ۹ مدل اقلیمی AOGCM در دوره پایه ۱۹۷۱-۲۰۰۰ و دوره های آتی ( ۲۰۱۰-۲۰۳۹ و ۲۰۴۰-۲۰۷۰ و ۵۰۶۹-۲۰۹۹) تحت سناریو ی A2 استفاده گردید. سپس این مقادیر بوسیله روش تناسبی برای منطقه کوچک مقیاس شدند . با وزن دهی به مدلهای اقلیمی و استفاده از روش مونت کارلو تعداد ۲۰۰۰ سری زمانی دما تولید شد و در ادامه ۲۰۰۰ سری زمانی تبخیر و تعرق روزانه برای ۴ گیاه اصلی(گندم، جو، یونجه، ذرت) دشت هشتگرد شبیه سازی گردید و در نهایت کمترین و بیشترین تغییرات نیاز آبی گیاهان دشت در دوران آتی توسط به کمک نرم افزار GIS پهنه بندی گردید. نتایج نشان میدهد تا سال ۲۰۹۹ دمای منطقه افزایش می یابد و به ترتیب محصولات یونجه و گندم پاییزه، جو پاییزه، و ذرت علوفهای از نظر تبخیر و تعرق پتانسیل تحت شرایط تغییراقلیم حساستر و تأثیرپذیرتر میباشند.