سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید قالیباف محمدآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمی نشناسی مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
محمد غفوری – استاد مکانیک سنگ دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد
غلامرضا لشکری پور – استاد مکانیک سنگ دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد۲
ناصر ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمی نشناسی زیست محیطی ، دانشگاه فردوسی مشهد،مش

چکیده:

از جمله مشکلات برخی پروژ ههای سدسازی مسئله فرار آب از مخزن سد، عدم رفتار مناسب و یکنواخت پی و تکی هگا ههای سد است که در برخی از موارد منجر به گسیختگی سازه و انجام هزین ههای سرسا مآور شده است. برای فائق آمدن بر این دستهاز مشکلات از رو شهای ب هسازی زمین استفاده م یکنند. یکی از این رو شها تزریق است که ب هدلیل هزین هبر بودن آن معمولا آخرین روش انتخابی برای ب هسازی است. ب هوسیله تزریق م یتوان پرد های آ ببند احداث کرد که وظیفه آن آ ببندی پی وتکی هگا ههای سد است. کاربرد دیگر تزریق تقویت و یکسان کردن رفتار پی و تکی هگا ههاست. در یک پروژه سدسازی زمانی نیازبه تزریق تشدید م یشود که شرایط زمی نشناسی سد از لحاظ تراوایی و مقاومت دارای وضعیت مناسبی نباشد ب هویژه اگر مشخصات ساز های نیاز به ب هسازی گسترد های داشته باشد. سد سررود در شهرستان کلات در شمال استان خراسان رضوی کهموضوع تحقیق این مقاله است جزو چنین سدهایی است که این نیاز به صورت چشمگیری در آن مشاهده م یشد بنابراین پیمحور و شوت سرریز از لحاظ گسله بودن مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد، جناح چپ تحت تاثیر این گس لها قرار گرفته است. با بررسی کیفیت توده سنگ ساختگاه وآزمای شهای نفوذپذیری محور سد، رفتار پی مورد ارزیابی قرار گرفت ومشخص شد که جناح چپ نسبت به جناح راست از نفوذپذیری بی شتری برخوردار است. همچنین پهن هبندی محورسد براساس پارامترهای زمی نشناسی مهندسی و آزمای شهای نفوذپذیری انجام شد و در نهایت پهن هبندی بی شترین محدوده خورند دوغاب بر اساس این پارامترها و با استفاده از مدلAHPتهیه شده است.