سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صالح یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
مهدی وفاخواه – استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس
زهرا عبدالهی –

چکیده:

کشور ایران به دلیل تنوع اقلیمی زیاد، همیشه در معرض خطرات طبیعی مختلفی بوده است. یکی از این بلایا، سقوط بهمن در مناطق برفخیز است که در جای خود، آسیبهای قابل توجهی را بر پیکره اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل کرده است. لذا تهیهی نقشهای برای تعیین میزان خطرات بهمن در بخشهای مختلف این منطقه از اهمیت به سزائی برخوردار است. در این مقاله با استفاده از نقشههای ارتفاع، جهت شیب، شیب، کاربری اراضی و ژئومورفولوژی و با در نظر گرفتن عوامل اقلیمی و بازدید میدانی گذرگاههای بهمن در هر کدام از بخشهای این حوزه آبخیز تعیین گردید که خود نشان دهنده قابلیت بالای سامانه اطلاعات جغرافیایی در شناسایی گذرگاههای بهمن میباشد. نتایج بهدست- آمده از این تحقیق نشان داد که از هفده گذرگاه بهمن شناسایی شده در حوزه آبخیز سامان شش گذرگاه، جاده و مناطق مسکونی را تحت تاثیر قرار میدهند که دستاندرکاران بایستی تمهیدات لازم برای کنترل این گذرگاهها انجام دهند.