سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سامان نیک مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی سازه های آبی دانشکده مهندسی و ف

چکیده:

بافت خاک یکی از مهم ترین پارامترها در استفاده از زمین جهت کشاورزی و امور زراعی می باشد. برای برنامهریزی و مدیریت مناسب ازمنابع خاک آگاهی از نحوهی پراکنش مکانی بافت خاک بسیار ضروری به نظر میرسد. از طرفی برآورد تعیین پراکنش پارامترهای خاک از طریق اندزگیری صحرایی، مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی است. در این راستا استفاده از روش های زمین آماری در تخمین محل های نمونه برداری نشده جهت پهنه بندی بافت خاک، راه حلی کارا به نظر میرسد. در این تحقیق تعداد ۲۵۵ نمونه خاک از منطقه برداشت و در آزمایشگاه درصد رس، شن و سیلت آنها تعیین گردید.. سپس از دو روش زمین آماری کریجینگ وTPSS با توانهای ۲و۳و۴و۵ پهنه بندی سه پارامتر شن، سیلت و رس درشهرستان بوکان انجام گردید. نتایج به دست آمده بر اساس شاخص آماری RMSE روش TPSS با توان ۵ نسبت به روش کریجینگ، در پهنه بندی سه پارامتر فوق دقت بیشتری داشته است.