سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

معصومه فروغی – کارشناس ارشد اقلیم شناسی از دانشگاه زنجان

چکیده:

باد در روی زمین یکی از صورتهای مختلف انرژی است که دارای یک الگوی جهانی نیمهه ییوسهته مهی باوهد و امه مده در تبادل دما ، رطوبت و انتقال ذرات معلق است و نقش مهمی در ورایط آسایش انسان یا اخهتلل در آن دارد ممنیهین آگامی از مکانهای ممگن توزیع باد در بسیاری از برنامه ریزیها از جمله در طرحهای ساختمان سازی، احداث مکانهای صیعتی ، مکانهای تفریحی و بسیاری از طرحهای دیگر می تواند برای برنامه ریزان کارساز باوهد تها بتوانیهد بهتهرین مکانهها را بهرای امداف خود در نظر بگیرند. دراین یژومش جهت یهیه بیدی باد در استان آذربایجان ورقی از داده مای آماری مامانه و سهاننهایستگاه سیی ویتیک وهرمای دارای ایستگاه استان آذربایجان وهرقی و چیهد ایسهتگاه ممسهایه دراسهتانهای آذربایجهان غربهی ، اردبی ، و زنجان از زمان تاسیس ایستگامها تا سال ۵۰۰۲ میلدی استفاده وده است، بعهد از تکهکی مهاتریس داده مها بهرای اندازه گیری فاصله از روش فاصله اقلیدسی استفاده گردید و در نهایت با استفاد از روش وارد خووه ما در مم ادغام گردیهد ،در ادامه با استفاده از نرم افزار GIS نقکه یهیه بیدی مر کدام از یارامترمای مامانه و ساننه در نظر گرفتهه وهده ترسهیم وهد. میانگین داده مای مامانه و ساننه سر ت ، جهت ، درصد باد غالب و باد قاب لمس و بهاد آرام نکهان مهی دمهد کهه محاسهبه جداگانه مر کدام از یارامترما در سطح استان ناممگیی جزئی را گویا می سازد اما با در نظر گرفتن میانگین ساننه داه مای که یارامترمای میتخب، ممگیی نسبی را در سطح استان بین وهرمای مختلف استان نمایان می سازد و بر اساس آن می توان یه ک الگوی میاسبی را بیا به امداف مورد نظر در سطح استان ارائه کرد