سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سرور خرم دل – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
جواد شباهنگ – دانشجوی دکتری بوم شناسی زراعی
سمانه زیرک کاخکی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

انجام برنامه ریزی های دقیق برای تولید مستلزم دسترسی به پیشینه زمین برای براوردهای اقبل قبول ازعملکرد محصولات زراعی می ب اشد تا بتوان با تعیین نیاز بازار درمورد توسعه یا کاهش کاشت محصول درسطح کلان به نوعی پیش آگاهی دست یافت پهنه بندی اگرواکولوژیکی ازجمله روشهایی است که بمنظور تعیین پتانسیل تولید محصولات زراعی درپهنه هایی با حداکثر همگنی توسعه یافته است منظور ازپهنه بندی اقلیمی مشخص نمودن مناطقی است که ازنظر متغیرهای اقلیمی مشخص مانند دما بارندگی و غیره دارای وضعیت مشابهی هستند امروزه از سامانه اطلاعات جغرافیایی gis براساس رابطه بین متغیرهای اقلیمی برای تهیه نقشه های اقلیمی استفاده میشود دراین روش منطقه جغرافیایی به واحدها یا پهنه هایی همگن با حداکثر شباهت ازنظر خصوصیات خاک و اقلیم عملکرد پتانسیل محصولات زراعی تقسیم میش ود. درهرپهنه بوسیله یک مدل شبیه سازی پیش بینی شده و با انتقال نتایج به محیط GIS نقشه پتانسیل عملکرددرمقیاس منطقه ای تهیه می شود.