سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرآنوش قلی پور – دانشکده کشاورزی، گروه محیط زیست، دانشگاه پیام نور، واحد روانسر

چکیده:

توسعه صنعت اکوتوریسم در هر منطقه فعالیتی اقتصادی محسوب می شود که موجب ایجاد فرصت های جدید شغلی و افزایش درآمد شاغلین و سرانجام منجر به شتاب فزاینده ای در نوسازی و بهسازی ساختار اجتماعی و اقتصادی منطقه مزبور می گردد. با بررسی جاذبه های اکوتوریسم بر حسب عرصه، کم و کیف و جریانات گردشگری، و همچنین تعیین و شناسایی ظرفیت ها و تهیه طرح های مرتبط در این زمینه می توان به تدوین برنامه های گردشگری با تأکیرد بر اکوتوریسم پرداخت (ادینگتون، ۱۳۷۴، ۱۴، رضوانی، ۱۳۷۴، ۳۳) تحقیق حاضر با هدف جلوگیری از مشکلاتی که برنامه ریزی نادرست ممکن است به وجود آورد، پیامدهای مثبت و منفی اکوتوریسم را در حوضه دریاچه گهر که منطقه ای مناسب برای سرمایه گذاری بر جاذبه های گردشگری می باشد، بررسی می کند. در این راستا حوضه دریاچه گهر جهت ارزیابی توان و شناسایی منطقه بازدید شد. همچنین محققحهت بررسی بخش کیفی این تحقیق و اخذ نظرات گردشگران همزمان به توزیع پرسشنامه نیز پرداخت. از آنجا که این پژوهش بنا به اصول برنامه ریزی محیطی انجام شده، درک مناسبی از وضعیت کنونی حوضه دریاچه گهر بسیار ضروری بود. از این رو، محقق با استفاده از روش روی هم گذاری یا overlayd و نقشه واحدهای زمین و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم ا فزار GIS پهنه بندی ا کوتوریسم متمرکز و پهنه بندی اکوتوریسم گسترده را بدست آورد، نقشه پهنه بندی حفاظت در منطقه نیز به این طریق ارائه شد. نظر به استانداردها ی محیطی و با استناد به نتایج بدست آمده، مشخص شد که وجود دریاچه گهر در این منطقه و جاذبه های ذاتی گردشگری آن نقش بسزایی در توسعه و پیشبرد صنعت اکوتوریسم دارد. دیگر آنکه نقش دولتمردان در برقراری هماهنگی بین گردشگری و حفظ محیط زیست در این منطقه با توجه به اثراتی که این صنعت ممکن است بر اکوسیستم داشته باشد، حائز اهمیت است. در پایان محقق به منظور استفاده بهینه از صنعت اکوتوریسم در حوضه دریاچه گهر به ارائه راهکار و پیشنهاد می پردازد.