سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

آرزو فلاحی – کارشناسی ارشد اقلیم شناسی در برنامه ریزی محیطی ، دانشگاه پیام نور مرک

چکیده:

توجه به ویژگیهای اقلیمی یک منطقه و تاثیری که این ویژگیها در شکل گیری توریسم و اکو توریسم می گذارند،اهمیت فراوانی دارد.این تحقیق ارائه تصویری دقیق و جامع از ویژگیهای آب و هوایی مناطق استان کردستان که در ارتباط با آسایش حرارتی ، بیو کلیمای انسانی و ارائه تقویم زمانی گردشگری بویژه اکو توریسم منطقه از طریق عوامل جوی موثر بر توسعه و محدودیت آن می باشد.آب وهواشناسی توریسم، گرایشی از علم اقلیم شناسی است که از یک سو ریشه در مباحث آب و هواشناسی کاربردی و از سوی دیگر بامباحث اجتماعی و اقتصادی توریسم پیوند دارند.با توجه به اهمیت تاثیر عوامل اقلیمی در برنامه ریزی توریسم تعیین .شاخص آسایش گردشگری از ارزش و اهمیت زیادی برخورداراست.شاخص که شامل هفت مولفه اصلی (S)،(W)،(R)،(RHmean)،(DBT) ،(RHmin)،(Tmax) که به ترتیب عبارتند از حداکثر دما، حداقل رطوبت نسبی ، میانگین روزانه دما در هر ماه بر حسب در جه سانتیگراد،میانگین روزانه رطوبت نسبی در هر ماه بر حسب درصد، میانگین روزانه ساعت آفتابی در هر ماه ، میانگین روزانه سرعت باد در هر ماه بر حسب کیلومتر سرعت، ساعت آفتابی دز هز ماه می باشد.طبق روابط ریاضی مربوط به آن محاسبه گردیده . مقادیر پارامترهای ذکر شده رتبه GIS بندی و در محیط وارد شده تا اقلیم گردشگری مناطق مختلف تعیین شود