سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش سیستمهای اطلاعات مکانی ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

کتایون فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی – هیدرولوژی
امیر گندمکار – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

امروزه کاربرد سامانه های اطلاعاتجغرافیایی ساج تسهیلات بسیارزیادی درپهنه های اقلیمی بوجود آورده و استفاده از روش های آماری و بهویژه زمین آماری نیز باعث شده است که دقت برآوردهای نقطه ای لازم برای پهنه بندی از پشتوانه علمی محکمتری برخوردار باشد دراین روشها مقدار عددی هرپارامتر اقلیمی به تمامی برای براوردهای نقطه ای شبکه منظم گردید مورد استفاده قرارمیگیرد حوضه آبخیز زاینده رود با مساحت ۴۱۵۰۰ کیلومتر مربع دربخش میانی فلات مرکزی ایران قلمرو وسیعی را شامل میشود لذا شناخت ویژگی های طبیعی منطقه بخصوص آب و هوا می توانددرامر برنامه ریزی و آمایش سرزمین نقش عمده ای را ایفا نماید و پهنه بندی اقلیمی یعنی شناسایی پهنه های که دارای آب و هوای یکسانی باشند جهت دستیابی به توسعه همه جانبه درابعاد مختلف زمانی مکانی ضروری میب اشد دراین پژوهش از آمار۳۳ ایستگاه هواشناسی دریک دوره ۳۰ ساله برای پهنه بندی حوضه آبخیز زاینده رود به روشهای دومارتن – آمبرژه ، کوپن و سیلیانوف استفاده شدهاست با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS) ٚ ) DEM منطقه نقشه های توزیع مکانی بارندگی سالانه و مجموع سالانه گرمای فعال ترسیم شده است و از روی هم گذاشتن آنها پهنه بندی اقلیمی حوضه مطالعاتی به روشهای مذکور کشیده شد.