سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش کاربرد جغرافیای طبیعی در برنامه ریزی محیطی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهران لشنی زند – استادیار پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان
منصوره شاه حسینی – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی(اقلیم شناسی)دانشگاه سیستان و بلوچستان
مریم بیرانوند زاده – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

شناسایی ویژگیهای طبیعی هر منطقه به خصوص آب و هوا می تواند در امر برنامه ریزی و امایش سرزمین نقش مهمی ایفا نماید و باعث پیشرفت آن گردد استان گیلان درشمال کشور ایران قرارگرفته و دربرگیرنده مناسب ترین عوامل طبیعی رطوبت بارش و دمای معتدل می باشددراین پژوهش سعی گردیده که برای شناسایی نواحی اقلیمی استان به طبقه بندی سنتی استان با استفاده از چند روش مشهور مانند کوپن، دمارتن، امبرژه تورنث ویت و ایوانف پرداخته شود و جایگاه اقلیمی استان در طبقه بندی سنتی مشخص گردد روش تحقیق بهکارگرفته دراین پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است براساس محاسبات صورت گرفته برای تعیین نوع اقلیم استان گیلان نتایجی به شرح زیر به دست آمد براساس روش دمارتن کل ایستگاههای سینوپتیک استان گیلان لاهیجان رشت، انزلی نهالستان، پرند و باسیخان و استارا اقلیم بسیار مرطوب دارند به استثنای ایستگاه منجیل که ا زنوع اقلیم خشک می باشد. براساس شاخص امبرژه ایستگاههای استارا لاهیجان پرند، پاسیخان،نهالستان و رشت اقلیم خیلی مرطوب ایستگاه منجیل معتدل و مراوه تپه نیمه خشک می باشند.