سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حجت ترک زاد – دانشجویکارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه بیرجند
علی شهیدی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
ابوالفضل اکبرپور – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند
محمدرضا فرزانه – کارشناس ارشد مهندسی منابع آب

چکیده:

استان خراسان جنوبی به دلیل واقع شدن در منطقه خشک و حاشیه کویر با حوادثی طبیعی مختلف ازجمله خشکسالی موجه است فقدان اطلاع از خرده اقلیم های نواحی برنامه ریزی های اقتصادی و کشاورزی انسان را با شکست مواجه می سازد لذا بررسی تغییرات اقلیم منطقه جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری های اقتصادی می تواند به مدیریت بهتر دراین امر کمک رساند برای این منظور داده های اماری یک دوره ۲۲ ساله ۲۰۰۹-۱۹۸۸ در استان خراسان جنوبی مبنای کار قرارگرفت دراین پژوهش ضریب اقلیمی دو مارتن I با توجه به شرایط منطقه مورد نظر جهت پهنه بندی اقلیمی مورد استفاده قرارگرفت و با به کارگیری روش عکس فاصله IDW در محیط ArcGIS9.3 پهنه بندی انجام شد حداکثر شدت خشکی سالی در میان ایستگاههای منتخب در سال ۲۰۰۱ و حداقل شدت خشکی سالانه در سال ۱۹۹۲ مشاهده شد.