سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صغری فرهادی –
حمیدرضا ناصری –
مجید فردی –

چکیده:

دشت بهبهان در جنوب شرق استان خوزستان واقع شده است دراین دشت به دلیل گسترش زیاد فعالیت های کشاورزی، کیفیت آب زیرزمینی تحت تاثیر استفاده زیاد از مواد شیمیایی کشاورزی به ویژه نیترات می باشد به همین دلیل ارزیابی اسیب پذیری آبخوان در تصمیم گیری های مدیریتی این دشت فاکتور مهمی می باشد با توجه به این موضوع دراین مقاله نقشه اسیب پذیری آب زیرزمینی به روش GODS، DRASTICتهیه گردیده است سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS برای تهیه نقشه ها و تجزیه و تحلیل میزان اسیب پذیری مناسب می باشند و کاربرد زیاد دارند در مدل DRASTIC هفت عامل مهم هیدروژئولوژیکی عمق آب زیرزمینی، تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی و منطقه غیراشباع و هدایت هیدرولیکی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی تلفیق گردیده است نقش اسیب پذیری آبخوان در روش GODS از تلفیق چهار عامل نوع آبخوان ، جنس منطقه غیر اشباع، عمق سطح ایستابی و جنس خاک با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به دست امده است.