سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهروز سبحانی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

پهنه بندی آگروکلیماتیک نقش مهم دربهره برداری بهینه از اراضی کشاورزی دارد به این منظور از مقادیر بارش سالانه و بارش طول دوره رشد گندم دیم توزیع دمای سالانه و دمای طول دوره رشد رطوبت نسبی تبخیر استفاده شده است سپس براساس نیاز رویشی گندم دیم نقشه های تولید شده ارزشگذاری و طبقه بندی شدند و با بهره گیری از مدل طبقه بندی وزنی داده های فوق با همدیگر تلفیق شدند و نقشه نهایی پهنه بندی آگروکلیماتیک منطقه مورد مطالعه تهیه گردید نتایج این تحقیق نشان داد که با تحلیل عناصر اقلیمی براساس شرایط مطلوب اقلیمی گیاه می توان گیاهان زراعی را پهنه بندی کرد و نتایج حاصل از درنقشه پتانسیل کاشت گندم دیم درمنطقه مورد مطالعه نشان میدهد که حدود ۲۸ه درصد اراضی برای کشت گندم دیم خیلی مناسب ۳۱ درصد مناسب ۲۰ درصد متوسط و ۲۱ درصد نامناسب می باشد.