سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امین گلشاهی – کارشناسی ارشد محیط زیست،عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلام
علیرضا سفیانیان – استادیار گروه محیط زیست،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه صنعتی اصفهان
نورالله میر غفاری – استادیار گروه محیط زیست،دانشکده منابع طبیعی،دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید افیونی – استاد گروه خاک شناسی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

این مطالعه در محدودهای از قسمتهای مرکزی استان همدان به مساحت حدود ۷۶۷۶ کیلومترمربع انجام شد. هدف از این تحقیق، تعیین میزان دقت و اعتبار نقشههای تولید شده پراکنش وانادیوم خاک با تعداد نمونههای مختلف و بررسی وضعیت آلودگی این فلز براساس نقشهی دارای بالاترین میزان دقت میباشد تعداد ۱۵۰ نمونه از خاک سطحی۲۰-۰ سانتیمتر) با استفاده از روش سیستماتیکتصادفی انتخاب و غلظت کل وانادیوم آنها اندازهگیری شد. از ۱۵۰ نمونه (با فاصله شبکههای ۲/۵ ، ۵ و ۱۰ کیلومتر تعداد ۱۰۰ نمونه (با فاصله شبکههای ۵ و ۱۰ کیلومتر) و ۵۰ نمونه ( با فاصله شبکههای ۱۰ کیلومتر) انتخاب و نقشههای توزیع غلظت وانادیوم برای هر سه گروه داده با استفاده از کریجینگ گسسته و مدلهای کروی و نمایی تهیه گردید. در نهایت دقت و اعتبار نقشهها با یکدیگر مقایسه شد. کمترین مقدار خطای میانگین ۰/۰۵۶- مربوط به تعداد ۱۰۰ نمونه و مدل نمایی بود و مقادیر خطای مجذور میانیگن از ۵۰ به ۱۵۰ نمونه کاهش مییافت. بیشترین مقدار خطای قدرمطلق میانگین۱۵/۷۳ مربوط به ۵۰ نمونه و مدل کروی می باشد اما مقدار این خطا برای ۱۰۰ نمونه (مدل نمایی، ۱۳/۴۶) و ۱۵۰ نمونه (مدل نمایی،۱۳/۳۳ بسیار نزدیک به هم بود. به نظر میرسد که با درنظر گرفتن هزینهها، تعداد نمونههای مناسب برای نقشهسازی در مطالعات کلان آلودگی خاک، ۱۰۰ نقطه (با فاصله شبکههای بین ۵ تا ۱۰ کیلومتر) باشد. رویهم گذاری نقشههای توزیع غلظت وانادیوم و زمینشناسی و کاربری اراضی نشان داد که بالا بودن غلظت این فلز در منطقه مورد مطالعه منشأ زمینشناسی دارد