سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم ایلانلو – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

دردهه های اخیر مطالعات فرسایش خاک به علت پیامدهای نامطلوب زیست محیطی و اقتصادی هدررفت منابع خاک و اثرات سوء برمدیریت پایدار ارضی اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است دراین راستا برای شبیه سازی و کمی کردن کلیه فرایندهای فرسایش مدلهای توسعه یافته اند بدین منظور از مدل تحلیل سلسله مراتبی AHP جهت پهنه بندی فرسایش خاک درحوضه آبخیز ملایر استفاده شده است به این منظور ابتددا مهمترین عوامل موثر دروقوع فرسایش رخ داده درحوضه با توجه به نتایج حاصل از مطالعات و پژوهشهای پیشین انجام شده درباره عوامل موثر دررخداد فرسایش از طریق تهیه نقشه ای آنها بررسی و تعیین خصوصیات مربوط به هریک از آنها شامل لایه سنگ شیب دامنه جهت شیب ارتفاع کاربری زمین میزان بارش سالانه شدت بارش رواناب، فاصله از رودخانه فعالیت های انسانی گسل و جاده شناسایی شدند.