مقاله پهنه بندی مکان گزینی گردشگری فصلی شهرستان سمیرم بر پایه مقایسه روش تحلیل سلسله مراتبی و شاخص اقلیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در جغرافیا از صفحه ۲۳۹ تا ۲۵۵ منتشر شده است.
نام: پهنه بندی مکان گزینی گردشگری فصلی شهرستان سمیرم بر پایه مقایسه روش تحلیل سلسله مراتبی و شاخص اقلیمی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گردشگری
مقاله شاخص بیوکلیماتیک
مقاله تحلیل سلسله مراتبی
مقاله شهرستان سمیرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیقه محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتی جاوید ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عدم تعیین محدودیت ها و جاذبه های فصلی یک منطقه می تواند باعث سردرگمی و چه بسا دلزدگی گردشگر از منطقه ای که در فصل نامناسب از آن بازدید بعمل آورده بشود. لذا نیاز بر آن است که در نقشه های گردشگری تقویم گردشگری فصلی هر منطقه نیز مشخص گردد. در این پژوهش به منظور تعیین پهنه های مناسب برای گردشگری در چهار فصل از دو مدل بیوکلیماتیک TCI و تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده گردیده است. نقشه های خروجی شاخص سیستماتیک شرایط اقلیمی را برای گردشگری با استفاده از ۷ پارامتر میانگین بارش ماهانه، میانگین دما، میانگین نم نسبی، بیشینه دما، کمینه نم نسبی، میانگین روزانه ساعات آفتابی و سرعت باد مورد ارزیابی قرار می دهد، در حالی که در تحلیل سلسله مراتبی سعی شده اثر شاخص های اقلیمی در میزان اثر گذاری در جاذبه های هر فصل در نظر گرفته شود. نتایج حاصل از تطبیق دو مدل مذکور و مقایسه خروجی ها با واقعیت های موجود در منطقه مشخص نمود که خروجی مدل تحلیل سلسله مراتبی پهنه های واقعی تری نسبت به مدل بیوکلیماتیک در اختیار گردشگران قرار می دهد.