مقاله پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه شمال شرق ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و مخاطرات محیطی از صفحه ۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: پهنه بندی مخاطرات جوی منطقه شمال شرق ایران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مخاطرات جوی
مقاله پهنه بندی اقلیمی
مقاله خراسان بزرگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مفیدی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده سیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیاریان محترم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلی مقاله حاضر، پهنه بندی مخاطرات جوی در شمال شرق ایران (خراسان بزرگ) می باشد. برای این منظور از داده های سازمان هواشناسی کشور در مقیاس روزانه و ماهانه برای تعداد ۱۷ ایستگاه هواشناسی سینوپتیک در محدوده سه استان خراسان شمالی، خراسان رضوی و خراسان جنوبی برای یک دوره ۳۸ ساله (۲۰۰۸-۱۹۷۱) استفاده شد. در این تحقیق تعداد ۱۳ مخاطره جوی مهم در محدوده خراسان بزرگ مورد بررسی قرار گرفت. بطور کلی پدیده ها در قالب دو روش اصلی مورد بررسی قرار گرفت و نقشه های فراوانی وقوع به تفکیک برای هریک از مخاطرات با بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) تهیه شد. در ادامه با در نظر گرفتن میزان مشابهت ها و تفاوت ها، ۱۳ مخاطره جوی یاد شده در قالب ۳ دسته اصلی مخاطرات دمایی، مخاطرات مرتبط با دید و مخاطرات بارشی دسته بندی شدند و برای هر دسته نقشه پهنه بندی فضایی تهیه گردید. در نهایت با ترکیب نتایج حاصل از بررسی تمامی مخاطرات، نقشه جامع مخاطرات جوی منطقه مطالعاتی تهیه شد. یافته های تحقیق نشان داد بخش های کوهستانی شمال خراسان از جهت فراوانی وقوع رخدادها، جز پرمخاطره ترین مناطق محسوب می گردند، درحالی که بخش های غربی و جنوبی خراسان از کمترین میزان خطرپذیری برخوردارند. الگوی فضایی وقوع مخاطرات بیانگر روند افزایشی مخاطرات دمائی از شمال به جنوب بوده و در مقابل مخاطرات بارشی از الگویی معکوس برخورداراند، مخاطرات مرتبط با دید یک الگوی غالب مداری را بویژه در نیمه شمالی خراسان نشان می دهند، بطوری که از غرب به شرق بر میزان وقوع رخدادهای مرتبط با دید افزوده می شود.