مقاله پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه شلمانرود گیلان به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۷۵ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه شلمانرود گیلان به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پهنه بندی خطر زمین لغزش
مقاله تحلیل سلسله مراتبی
مقاله مقایسه زوجی
مقاله تفسیر عکس های هوایی حوضه آبخیز شلمانرود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: متولی صدرالدین
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده محمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی صالح زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناسایی عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های موجود در یک حوضه و پهنه بندی خطر آن یکی از ابزار اساسی جهت دستیابی به راهکارهای کنترل این پدیده و انتخاب مناسب ترین و کاربردی ترین گزینه موثر می باشد: از این رو این تحقیق با هدف شناسایی عوامل موثر در ایجاد پدیده زمین لغزش و مشخص کردن مناطق دارای پتانسیل جهت پهنه بندی زمین لغزش در حوضه شلمانرود به روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است. به این منظور ابتدا مهمترین عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های رخ داده در حوضه با توجه به نتایج حاصل از مطالعات و پژوهش های پیشین انجام شده درباره عوامل موثر در رخداد زمین لغزش از طریق نقشه های شیب، جهت دامنه ها، طبقات ارتفاعی شبکه آبراهه و راه های ارتباطی، کاربری اراضی، زمین شناسای، بافر جاده و رودخانه. تعیین خصوصیات مربوط به هر یک از آن شناسایی شدند و سپس نقشه پراکنش زمین لغزش با استفاده از تفسیر عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای و انجام عملیات میدانی با استفاده از GPS تهیه و رقومی گردید در مرحله بعد با بکار گیری روش تحلیل سلسله مراتبی عوامل مورد بررسی در مرحله پیشین به صورت زوج، مقایسه و وزن هر یک از عوامل که مبین میزان تاثیر آنها است محاسبه شده است. با توجه به مقادیر کمی وزن هر یک از عوامل، نقشه وزنی هر عامل تهیه و در نهایت اقدام به تهیه نقشه ضریب وزنی مربوط به هر یک از عوامل گردیده است نتایج حاصل از این بررسی نشانگر این است که روش تحلیل سلسله مراتبی به دلیل استوار بودن بر مبنای مقایسه زوجی موجب سهولت و دقت در انجام محاسبات لازم و ارائه نتایج به دلیل دخالت دادن تعداد زیادی از عوامل در مقایسه با سایر روش های پهنه بندی خطر زمین لغزش است. صحت نقشه پهنه بندی شده با نقشه پراکنش زمین لغزش ها مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج نشان داد که در مدل تحلیل سلسله مراتبی حدود ۲۹٫۲۲ در صد از زمین لغزش در پهنه های با خطر بالا قرار می گیرند.