مقاله پهنه بندی خشکسالی باشاخصهای (SPI،PNI،DI،CZI،ZSI) و دنباله ها در شهرهای استان خوزستان در محیط GIS که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۳۵ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: پهنه بندی خشکسالی باشاخصهای (SPI،PNI،DI،CZI،ZSI) و دنباله ها در شهرهای استان خوزستان در محیط GIS
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بارندگی ماهانه
مقاله پهنه بندی
مقاله خشکسالی
مقاله خوزستان
مقاله نمایه های خشکسالی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحوند ایران
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری مجید
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خشکسالی پدیدهای آرام و خزنده است که معمولا با کاهش بارندگی و رطوبت نسبی، همچنین افزایش درجه حرارت و سرعت باد همراه است. در دهه های اخیر در میان حوادث طبیعی که جوامع انسانی را تحت تاثیر قرار داده اند تعداد و فراوانی این پدیده بیش از سایر حوادث بوده است. لذا آگاهی از وضعیت خشکسالی با پیش بینی و پهنه بندی شدتهای خشکسالی میتواند خطر زیان های ناشی از این پدیده را تاحد شایان توجهی کاهش دهد. این مقاله با مطالعه همبستگی های آمار ۵ نمایه خشکسالی هوا شناسی و استفاده از داده های بارندگی ماهانه ایستگاه های سینوپتیک ۳۶ ایستگاه کلیماتولوژی و سینوپتیک در استان خوزستان و اطراف آن انجام شده است. سالهای آماری یکسان نبوده و بین سالهای ۱۹۵۱ تا ۲۰۱۰ این آمار ها قرار گرفته اند. وقایع خشکسالی با استفاده از نمایه های: شاخص بارش استاندارد (SPI)، شاخص درصد نرمال (PNI)، شاخص دهک ها (DI)، شاخص Z چینی (CZI)، شاخص عدد (ZSI) دنباله هاتعیین شد. ضرایب همبستگی های دوگانه تمام ایستگاههای این استان مقادیر نسبتا بالایی را نشان دادند، بنابراین ۵۴ نقشه برای ۵۴ سال با نمایه spi ودنباله هاترسیم شد و سالهای زیر خشکترین سالها محسوب می شوند: ۱۹۹۵ و ۲۰۱۰