مقاله پهنه بندی احتمال حضور آرسنیک در برخی خاک های آهکی دشت قروه با استفاده از رگرسیون لجستیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در پژوهش های خاک (علوم خاک و آب) از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۸ منتشر شده است.
نام: پهنه بندی احتمال حضور آرسنیک در برخی خاک های آهکی دشت قروه با استفاده از رگرسیون لجستیک
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقشه حضورآرسنیک
مقاله روش سیستماتیک،PPCT
مقاله ROC

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماجدی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: سوری بابک
جناب آقای / سرکار خانم: شیرزادی عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آرسنیک فلزی سمی است که وجود آن در محیط زیست آسیب جدی را به انسان و سایر موجودات زنده وارد می آورد. وجود کانی های حاوی آرسنیک در مواد مادری از دلایل عمده آلودگی خاک به آرسنیک می باشد. هدف از انجام این تحقیق، پهنه بندی احتمال حضور عنصر آرسنیک و یافتن مهمترین پارامترهای موثر بر غلظت و حلالیت آن در خاک های آهکی دشت قروه واقع در استان کردستان با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک می باشد. بدین منظور، نمونه برداری خاک در عمق ۱۰-۰ سانتی متری از ۱۰۷ نقطه زیر حوزه شرقی منطقه مطالعاتی به روش سیستماتیک و با فواصل شبکه ۰٫۹×۰٫۹ کیلومتر انجام شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی نمونه های جمع آوری شده از قبیل pH، هدایت الکتریکی، ماده آلی، ظرفیت تبادل کاتیونی، بافت خاک، میزان اکسید های آزاد آهن و آنیون های کربنات، فسفات و سولفات به عنوان متغیرهای اصلی موثر بر غلظت و حلالیت آرسنیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج رگرسیون نشان داد که ارتباطات معنی داری میان اکسیدهای آزاد آهن، فسفات، ظرفیت تبادل کاتیونی و خصوصیات زمین شناسی محدوده مورد مطالعه با آرسنیک وجود دارد. تحلیل نتایج حاصل از آزمون (PPCT) predicted percentage Correct Test و شاخصReceiver Operating Characteristic (ROC) به ترتیب با مقادیر ۸۹٫۷ و ۹۵٫۷ درصد قابلیت مدل رگرسیون لجستیک در شناسایی عوامل موثر بر پهنه بندی و غلظت و حلالیت آرسنیک را تایید نمود. ارزیابی صحت نقشه پهنه بندی احتمال حضور آرسنیک نیز به روش Success Rate Curve (SRC) معادل ۸۴٫۱۸ درصد برآورد شد که نقشه نهایی حاکی از تمرکز آرسنیک در دو منتهی الیه غربی و شرقی منطقه مطالعاتی بود.